Fit-out, nội thất cố định


Diện Tích: 500m2

Khách Hàng: Kim Oanh Group

Địa Chỉ: Long Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu

Hoàn Thành: T12 -2022

Back


Fit-out, nội thất cố định


Diện Tích: 500m2

Khách Hàng: Kim Oanh Group

Địa Chỉ: Long Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu

Hoàn Thành: T12 -2022

Back


Fit-out, nội thất cố định


Diện Tích: 500m2

Khách Hàng: Kim Oanh Group

Địa Chỉ: Long Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu

Hoàn Thành: T12 -2022

Back


Fit-out, nội thất cố định


Diện Tích: 500m2

Khách Hàng: Kim Oanh Group

Địa Chỉ: Long Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu

Hoàn Thành: T12 -2022

Back


Fit-out, nội thất cố định


Diện Tích: 500m2

Khách Hàng: Kim Oanh Group

Địa Chỉ: Long Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu

Hoàn Thành: T12 -2022

Back