Thiết kế, thi công Cung cấp và lắp đặt nội thất


Diện Tích:

Khách Hàng: S.tix Coffee

Địa Chỉ: 573 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q7, TP.HCM

Hoàn Thành: Tháng 06/2020

Back


Thiết kế, thi công Cung cấp và lắp đặt nội thất


Diện Tích:

Khách Hàng: S.tix Coffee

Địa Chỉ: 573 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q7, TP.HCM

Hoàn Thành: Tháng 06/2020

Back


Thiết kế, thi công Cung cấp và lắp đặt nội thất


Diện Tích:

Khách Hàng: S.tix Coffee

Địa Chỉ: 573 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q7, TP.HCM

Hoàn Thành: Tháng 06/2020

Back


Thiết kế, thi công Cung cấp và lắp đặt nội thất


Diện Tích:

Khách Hàng: S.tix Coffee

Địa Chỉ: 573 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q7, TP.HCM

Hoàn Thành: Tháng 06/2020

Back


Thiết kế, thi công Cung cấp và lắp đặt nội thất


Diện Tích:

Khách Hàng: S.tix Coffee

Địa Chỉ: 573 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q7, TP.HCM

Hoàn Thành: Tháng 06/2020

Back


Thiết kế, thi công Cung cấp và lắp đặt nội thất


Diện Tích:

Khách Hàng: S.tix Coffee

Địa Chỉ: 573 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q7, TP.HCM

Hoàn Thành: Tháng 06/2020

Back


Thiết kế, thi công Cung cấp và lắp đặt nội thất


Diện Tích:

Khách Hàng: S.tix Coffee

Địa Chỉ: 573 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q7, TP.HCM

Hoàn Thành: Tháng 06/2020

Back